انتقاد فدراسیون کشتی از پیش نویس اساسنامه فدراسیون های ورزشی