یک کارگردان: گروههای نمایش نیازمند حمایت اقتصادی هستند