معاون وزیر: 65 درصد جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند