اعلام آمادگي سازمان راهداري براي توسعه همكاري با اتاق بازرگاني