ایران جزء یکی از اقتصادهای در حال رشد بسیار سریع است