تبریک گفتن به سعودی‌ها چیزی را حل نمی کند/ دستگاه سیاست خارجه مواضع محکمی در قبال سعودی ها اتخاذ کند