بیرجند میزبان سومین جشنواره نقاشی‌خط و حروف ‌نگاری رضوی