3هزار ضایعه نخاعی تا پایان سال تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند/ افتتاح مرکز ضایعه نخاعی تا پایان ماه