افشای جزییات تازه از پرونده بابک زنجانی و دستگیری ۱۲ مدیر