معاون وزیر آموزش وپرورش:برنامه محوری، اساس فعالیت دوره ابتدایی است