عرضه 205 هزار تن کالا در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کالا