روزهای سویدانی، جلوه های مدارا، عطر تلاطم و کتاب مهر