بهره برداری از مخزن یک میلیون متر مکعبی آب شرب مشهد