مشکلات حقوق و اردوی ورزشکاران در هفته جاری بر طرف خواهد شد