توجه ویژه شهرداری تهران به تئاتر بسیار ارزشمند است