اظهارنظر جدید قلعه نویی درباره ملی پوشانش / ابرار ورزشی