۲۲۹ نفر از طلاب استان گلستان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند