ماهیت سند نهایی حقوقی نیست/ خلاقیت در عبارات حرف اول را می زند