سمپوزیوم بین‌المللی چشم‌انداز شهرهای پایدار در قزوین برگزار میشود