جایگاه‌مان را در حوزه مالکیت ادبی و هنری در عرصه بین‌المللی تثبیت کنیم