قانون «استفاده از حداکثر توان داخل» اجرایی نمی شود/ تفسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی