کاهش تلفات زلزله‌های اخیر به معنای افزایش ایمنی کشور در برابر زلزله نیست