فرمانده انتظامی البرز: اشتغال جوانان ،آسیب ها را کاهش می دهد