توقیف خودروی حامل حیوانات کمیاب/سرعت زیاد راننده خودروی لوکس را به کام مرگ کشاند