برپایی نمایشگاه مشاغل و معرفی هنرستان‌ها به دانش‌آموزان اول دبیرستانی