عبدولی: دیپلم جهانی بازی منصفانه دردی را از من دوا نمی‌کند