دریافت ۲ میلیون برای بازی خیریه؟ دروغ است/ نظرسنجی نود غیرمنطقی بود