نشانه‌های افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشاهده شد