الگوی شکیبایی/ يا جداه من خبر ماتم حسين(ع) را برايت آورده‌ام