عدم اجازه تیم حفاظت هاشمی به ورود خبرنگاران/ اعتراض دانشجویان به برگزاری جلسه سفارشی در این دانشگاه