خسارت میلیاردی بیمه البرز به مشترکان گاز در یک ماه