تشکیل شوراهای صنفی بر وضعیت تغذیه دانشجویان نیز تأثیر مثبت دارد