سیاست وزارت ارشاد توسعه متوازن و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی است