آنچلوتی:مربی یوونتوس بودم اما هیچوقت دوستش نداشتم/امروز گفتند مربی هستی، فردا اخراجم کردند!