5 قلم عمده صادرات «غیر نفتی» در سال 93 نفتی بوده‌اند