مناظره سبحانی و نجابت در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود