پنتاگون صادارت سلاح های ممنوعه به عربستان را تائید کرد