سمینار «روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته» برگزار می‌شود