زلزله تهران را تهدید می‌کند/ بیش از یکصد سوله بحران ساخته شد