تقدیر از دانشگاه علامه طباطبایی درتربیت نیروی متخصص برای بیمه