ساخت نانوجاذبی برای جذب مقادیر ناچیز هیدروکربن آروماتیک از آب دریا