افزایش کاربری امکانات شهرداری برای مدیریت بحران/ایجاد یکصد سوله بحران در پایتخت