مشاور وزیر آموزش و پرورش: پنج درصد مدارس کشور از نوع شاهد هستند