رییس کل دادگستری خوزستان: وظیفه اصلی تامین امنیت به عهده دولت است