ديدار رايزن فرهنگي سفارت عراق در ايران با سرپرست دانشگاه خوارزمي