رویارویی بانوی‌پیر و کهکشانی‌ها در نیمه‌نهایی بعد از 12 سال