عرضه نیم میلیون عنوان کتاب در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه