افتتاح نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان آبادان حرکتی زیربنایی است