ضرورت حضور تشکل‌های بخش خصوصی در نشست‌های تحقیقاتی