حضور پررنگ کانون پرورش فکری در نمایشگاه کتاب تهران